Śpiesz się z kupnem mieszkania!

Kamień Pomorski Piasecka `Nieruchomości

Śpiesz się z kupnem mieszkania!

Śpiesz się z kupnem mieszkania!

Śpiesz się z kupnem mieszkania! – Mieszkasz w mieszkaniu komunalnym, którego do tej pory nie wykupiłeś – śpiesz się! Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pracuje obecnie nad zmianami w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz kodeksie cywilnym. Zmiany te co prawda nie przewidują zakazu sprzedaży mieszkań komunalnych przez gminy, ale mają objąć likwidację bonifikat przy sprzedaży nowych mieszkań oraz mieszkań wybudowanych przy finansowym wsparciu budżetu państwa. Takich mieszkań w powiecie kamieńskim jest niewiele lub wręcz ich brak, ale zmiany mają dotyczyć też prawa dziedziczenia najmu do lokalu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz naszego profilu na Facebooku.

Według nowych przepisów w przypadku śmierci najemcy lokalu komunalnego umowa najmu wygaśnie. Jego bliscy (m.in. małżonkowie, dzieci, konkubent lub konkubina, którzy mieszkali z nim do śmierci) będą mogli zawrzeć nową umowę, jeżeli spełnią kryteria dochodowe ustalone przez daną gminę czy miasto. Jeśli ich dochody będą wyższe niż te założone przez gminę kryteria, w ciągu sześciu miesięcy będą musieli się wyprowadzić. Osobom spełniającym kryterium dochodowe gmina będzie mogła zaoferować to samo mieszkanie albo inny lokal zamienny. Jeżeli odmówią, będą musiały opuścić mieszkanie. Nowe przepisy mogą doprowadzić do wzrostu czynszów w niektórych gminach – opłata będzie musiała pokrywać co najmniej koszty związane z utrzymaniem nieruchomości. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości, w których dotychczasowe czynsze w stosunku do kosztów utrzymania były za niskie. Nowe stawki będą musiały uwzględniać między innymi walory użytkowe lokali, czyli wyposażenie w instalacje, ich położenie i stan techniczny budynku. Dla najemców o niskich dochodach zostaną utrzymane obniżki czynszu, będą też oni mogli korzystać z dodatków mieszkaniowych. Według urzędników ministerstwa zmiany te mają ułatwić przekazywanie mieszkań komunalnych osobom, które tego naprawdę potrzebują oraz umożliwią dopasowane zasobu mieszkaniowego gmin do potrzeb miejscowej ludności. Proponowane zmiany są obecnie dyskutowane na szczeblu ministerialnym, jeżeli zostaną zatwierdzone przez posłów i prezydenta prawdopodobnie wejdą w życie na przełomie 2013 – 2014 roku.

Mieszkania drożeją

Śpiesz się z kupnem mieszkania! Jeżeli więc jesteśmy najemcami lokalu komunalnego i nie mamy zaległości w opłatach czynszu, to możemy udać się do odpowiedniego referatu gminy i złożyć tam wniosek o jego wykup na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Do wniosku takiego należy załączyć odpowiednie dokumenty, są to: umowa najmu lokalu na czas nieokreślony, przydział lokalu, zaświadczenie o zameldowaniu, odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku nabycia przez małżonków) lub aktu zgonu (jeżeli najemca zmarł a o wykup starć się będą małżonek zmarłego najemcy, jego dzieci, konkubina lub konkubent zmarłego ). Po weryfikacji naszego wniosku gmina może nas poprosić o dodatkowe, brakujące do wykupu dokumenty (określone przez urzędników) natomiast ostateczna decyzja w sprawie wykupu lokalu jest podejmowana w drodze uchwały przez radę gminy. Po tym etapie czekamy już tylko na wizytę rzeczoznawcy majątkowego, który oszacuje wartość mieszkania, a od tej wartości zależeć będzie wysokość ceny wykupu, po uwzględnieniu bonifikaty stosowanej przez gminę. Należy też pamiętać o tym, że przysługuje nam również prawo do odliczenia kosztów poniesionych nakładów na remont najmowanego lokalu. O chęci odliczenia poniesionych nakładów należy poinformować składając wniosek o wykup mieszkania. Wysokość poniesionych nakładów (np. koszt wymiany okien, drzwi wejściowych i innych wykonanych remontów podnoszących wysokość standardu najmowanego lokalu) musi być również poparta wyceną rzeczoznawcy majątkowego. Takie nakłady odlicza się wówczas od ustalonej wartości rynkowej nieruchomości i dopiero od uzyskanej kwoty stosuje się bonifikatę. Informacje o wysokości bonifikaty stosowanej przez gminę możemy uzyskać w urzędzie.

 

Po dokonaniu niezbędnych ustaleń z gminą otrzymamy pisemną informację o wysokości ceny wykupu. Po potwierdzeniu chęci wykupu gmina na 21 dni opublikuje obwieszczenie o zbyciu naszego lokalu. Ewentualni właściciele lub spadkobiercy najmowanego przez nas mieszkania mają kolejne 21 na zgłoszenie swojego prawa pierwokupu lokalu (dzieje się to niezmiernie rzadko, gdyż gmina musi dokładnie sprawdzić stan prawny nieruchomości aby takie sytuacje wykluczyć). Po tym czasie spotykamy się już z przedstawicielami gminy u notariusza podpisując akt notarialny nabycia lokalu w celu dokonania w księdze wieczystej wpisu prawa własności na naszą rzecz. Pamiętajmy – to gmina podejmuje decyzję o tym czy sprzeda nam najmowane przez nas mieszkanie czy nie i ma do tego pełne prawo. Może bowiem znajdować się w zasobie mieszkań nie przeznaczonych do sprzedaży (z różnych względów). Dlatego upewnijmy się wcześniej czy nasze mieszkanie przeznaczone jest do sprzedaży. Nie wolno nam sprzedać kupionego od gminy mieszkania przez 5 lat! Bonifikata od ceny sprzedaży lokalu podlega wówczas zwrotowi z zastosowaniem wskaźnika inflacji. Są jednak od tego ustępstwa. Możemy zamienić się mieszkaniem na inne lub sprzedać je ale warunkiem uniknięcia zwrotu bonifikaty jest przeznaczenie pieniędzy uzyskanych z jego sprzedaży na nabycie innego lokalu (mamy na to rok). Taki zakaz dotyczy również bliskich właścicieli mieszkania, którzy w drodze darowizny nabywają od nas lokal aby go następnie sprzedać. W niektórych przypadkach, uzasadniających sprzedaż nabytego przez nas mieszkania, gmina może zrezygnować ze zwrotu bonifikaty, taka decyzja musi zostać jednak podjęta przez radę gminy w drodze uchwały.

Źródło: wyborcza.biz z 12 lipca 2012 roku.

 

Polub tę stronę
Przejdź do paska narzędzi