Podziały geodezyjne

podział geodezyjny Kamień Pomorski

Podział geodezyjny Kamień Pomorski i okolice

Podział geodezyjny gruntu na mniejsze działki wiąże się z podniesieniem wartości tej działki. I możliwością wystąpienia opłaty adiacenskiej naniesionej od różnicy wartości działki przed podziałem a po podziale.

Należy pamiętać, iż opłata adiacenska jest naliczona w momencie sprzedaży jednej z działek. Której wartość jest poważnym zyskiem dla zbywcy. Naszym zadaniem jest między innymi przeciwdziałanie naliczeniu opłaty adiacenskiej.

Sam fakt wystąpienia opłaty adiacenskiej po każdym podziale jest jasnym dowodem na to, jak poważnie podnosimy sprzedaż własnego gruntu po jego podziale.

Mając na uwadze wysokie koszty związane z podziałem nieruchomości istnieje możliwość rozliczenia podzielonego gruntu poprzez rozliczenie jedną z działek gruntu wydzieloną z całości podziału i poprzez jej realne oszacowanie wartości.  

 

Procedury podziału geodezyjnego

 

Istnieją dwa sposoby dokonywania podziału ewidencyjnego.

Mianowicie pierwszy sposób dotyczy podziału nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele inne niż rolne lub leśne. A gdy planu miejscowego nie ma uchwalonego wykorzystywanych na inne cele.

Brane są wówczas pod uwagę dane zgromadzone w ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych.

Podział tego typu nieruchomości dokonywany jest poprzez zatwierdzenie go decyzją administracyjną wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Drugim przypadkiem jest dokonanie podziału nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie na cele rolne lub leśne. Albo przy braku planu wykorzystywanych na takie cele. O czym zaświadczają dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Ściśle mówiąc wpisy użytków rolnych lub leśnych, wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne i drogi oraz grunty zadrzewione i zakrzewione.

W sytuacji gdy dla takiej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, podział dokonuje się bez wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Albowiem warunkiem jest pozytywna kontrola operatu technicznego. Należy przez to rozumieć przyjęcie wyników pracy geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. I ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków. Pod warunkiem, że w skutek dokonanego podziału nie zajdzie konieczność do wydzielenia nowych dróg dojazdowych niebędącymi koniecznymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Lub wydzielone działki lub działka gruntu miała by powierzchnię mniejszą niż 0,3000 ha.

W przypadku gdy prawo własności lub użytkowania wieczystego do części nieruchomości zostało nabyte z mocy prawa, to podział nieruchomości również dokonuje się po przyjęciu operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Bez wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Jednak przyjęcie tego operatu do zasobu jest wiążące podczas wydawania administracyjnej decyzji deklaratoryjnej, lub orzeczenia sądowego. Które to będą stanowić potwierdzenie nabycia ww. prawa do części nieruchomości oznaczonej już w ewidencji gruntów i budynków.

Omawiana tu czynność geodezyjna jest poprzedzona stosownymi ustaleniami co do zasięgu nabywanego z mocy prawa użytkowania wieczystego. Lub prawa własności do nieruchomości. A zwłaszcza co do istnienia stosownych przesłanek świadczących o nabyciu tych praw.

Można w tym miejscu powołać się na kazus, który miał miejsce w Katowicach. Gdzie dokonano podziału ewidencyjnego nieruchomości w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 nr 133 poz. 872). Stosownym operatem podziałowym wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Następnie właściciel nieruchomości, który podział zainicjował wystąpił do Wojewody o wydanie decyzji o charakterze deklaratoryjnym. Pozwalającej na ujawnienie stanu prawnego w księdze wieczystej. Jednak Wojewoda nie znalazł przesłanek do zastosowania wspomnianego przepisu i wydał decyzję odmowną. Nie stwierdzając nabycia z mocy prawa części nieruchomości. Niestety zanim owa decyzja została wydana, właściciel dokonał ponownego podziału  i nowo wydzieloną działkę zbył.

Na domiar złego, nowonabywca rozpoczął budowę domu. Uznano, że ujawnienie podziału w oparciu o przywołany wyżej art. 73 odbyło się niezgodnie z przepisami prawa i należy przywrócić stan pierwotny nieruchomości. Natomiast z uwagi na szereg kolejnych czynności geodezyjnych i prawnych w stosunku do przedmiotowej nieruchomości jest to w praktyce nie możliwe. Sprawa pozostaje nierozwiązana.

Polub tę stronę
Przejdź do paska narzędzi