Audyty i certyfikaty energ.

Świadectwa energetyczne

Wychodząc na przeciw państwa oczekiwaniom, pragniemy zaoferować profesjonalne usługi z zakresu certyfikacji energetycznej. Zajmujemy się wystawianiem świadectw charakterystyki energetycznej (certyfikatów energetycznych) dla obiektów mieszkalnych jak i komercyjnych.
 

Czym jest świadectwo energetyczne

Certyfikat Energetyczny lub Paszport Energetyczny – jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.
 
W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.
 

Jakie budynki nie podlegają obowiązkowi certyfikacji energetycznej:

 1. Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 2. Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 3. Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 4. Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
 5. Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
 6. Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 7. Wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
W świetle powyższego sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wymagają wszystkie budynki nowe i istniejące (w tym budynki przeznaczone na wynajem) z wyjątkiem budynków wymienionych powyżej w pkt 1-7.
 

Zrealizujemy następujące zlecenia:

 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) dla wszystkich rodzajów budynków;
 2. Świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny) na potrzeby ekologicznych kredytów hipotecznych;
 3. Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji, jako załącznik do wniosku o finansowanie inwestycji w ramach programu „System zielonych inwestycji” (GIS – Green Inwestment Scheme) oraz audytów jako opracowania do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło;
 4. Badanie i pomiar termowizyjny w budownictwie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle;
 5. Sporządzanie wniosków do instytucji finansującej w ramach działania termomodernizacyjnego (bank, NFOSiGW, WFOSiGW i inne);
 6. Wykonujemy inwentaryzację dla każdego zlecenia budynku, również na potrzeby audytów energetycznych;

 

Przykładowe wykorzystanie kamery termowizyjnej FLIR P620 obejmuje:

Budynki:

 1. Wskazywanie miejsc występowania mostków cieplnych, zawilgoceń i filtracji powietrza;
 2. Wykrywanie wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu;
 3. Wykonywanie analizy izolacyjności ścian, dachów, okien, drzwi;
 4. Wykrywanie błędów w robotach termomodernizacyjnych;

Instalacje elektroenergetyczne:

 1. Wykrywanie nieprawidłowości połączeń elektrycznych (najczęstsze zarzewia pożarów);
 2. Wykrywanie wad instalacji i urządzeń elektrycznych;
 3. Wskazywanie uszkodzeń w rozdzielnicach i aparatach elektrycznych;

Instalacje ciepłownicze i grzewcze:

 • Lokalizowanie przebiegu oraz ewentualnych usterek w ogrzewaniu podłogowym;
 • Lokalizowanie rur z ciepłą wodą oraz określanie miejsc ich nieszczelności;
 • Wykrywanie uszkodzenia w izolacji termicznej rurociągów oraz określanie przebiegu sieci ciepłowniczej; Wykrywanie usterek w pracy systemów klimatyzacyjnych;
 

Linie produkcyjne:

 • Wykrywanie wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych;
 • Monitorowanie stanu wanien szklarskich i elektrolitycznych oraz przewodów doprowadzających gazy techniczne;
 • Wykrywanie błędów powstałych podczas prób obciążeniowych;
 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usługa badań termowizyjnych przeprowadzana jest kamerą FLIR P620, najnowocześniejszą przenośna kamerą termowizyjną, posiadającą detektor przewyższający technicznie wszystkie dotychczas stosowane urządzenia. Jest to najbardziej innowacyjna, dostępna na dzisiejszym rynku kamera termowizyjna, która gwarantuje nadzwyczajną jakość zobrazowania w podczerwieni, wysoką rozdzielczość (640 x 480), dokładność pomiaru temperatury (±2°C)oraz wysokie parametry.

Polub tę stronę
Przejdź do paska narzędzi